Integritetspolicy

Wheelplace AB org.nr (559471-7190) (“Wheelplace”, “vi”, ”oss”, ”vår”) respekterar och värnar om din integritet och rätten till kontroll och transparens vid behandling av dina Personuppgifter. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Den hjälper dig att fatta rätt beslut kring din relation med oss. Den beskriver dina rättigheter och hur du gör dessa gällande.

De uppgifter du som användare ger oss samt genererar när du använder tjänsten omfattas dock av dataskyddsförordningen (GDPR) och vår behandling av dessa uppgifter beskrivs i efterföljande stycken.

Policyn riktar sig till:

· Användare av Tjänsten (befintliga kunder)

· Potentiella kunder

· Kunder

· Besökare av vår hemsida

Vilka personuppgifter hanterar vi, med vilket rättslig grund och för vilka ändamål?

Du kan använda våra tjänster i såväl inloggat läge (när du skapat ett konto hos oss) som utloggat läge (utan att ha skapat ett konto hos oss). Behandlingen av dina personuppgifter ser olika ut beroende på om du har ett konto hos oss eller inte. Nedan beskriver vi på vilket sätt behandlingen skiljer sig.

Skapat ett konto hos oss

När du registrerar dig för ett konto hos oss frågar vi efter email och lösenord. Personuppgiftsbehandlingen som sker i samband med att du skapar ett konto hos oss sker med stöd av den rättsliga grunden fullgörande av avtal och är nödvändig för att ingå avtalet med oss (att du ska kunna ta del av tjänsten). Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter som anges i denna policy samt i de allmänna villkoren för tjänsten, hänvisar vi dig till att använda tjänsten i utloggat läge och ej skapa ett konto hos oss.

Ej skapat ett konto hos oss

När du använder våra tjänster och ej har skapat ett konto hos oss behandlar vi information om hur du interagerar med våra tjänster i syfte att förbättra upplevelsen för dig. Detta innefattar uppgifter om hur du använder våra tjänster, vilka sidor du besöker och vad du gör på dessa. Dessa uppgifter används för att analysera och förstå hur du använder tjänsten så vi anpassa den utifrån dina behov.

Vidare behandlar vi även dina kontaktuppgifter när du kommunicerar med oss kring frågor eller supportärenden då vi sparar din kontaktinformation för att följa upp ditt ärende. Uppgifterna ovan som vi behandlar om dig i utloggat läge behandlas med stöd av en så kallad intresseavvägning som innebär att vi har ett berättigat intresse av att behandla personuppgifter. Berättigat intresse innebär att det gör en intresseavvägning mellan nyttan och behandlingen och skyddet av din integritet.

Hur länge sparar vi uppgifterna?

Dina personuppgifter bevaras endast så länge som det finns behov att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. För det fall du har ett konto hos oss innebär detta exempelvis att uppgifterna raderas i samband med att du raderar ditt konto hos oss. Wheelplace kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Wheelplace rättsliga intressen, exempelvis om det pågår en juridisk process.

Hur skyddas uppgifterna?

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att säkerställa att all information vi behandlar skyddas från obehöriga. Om du har ett konto hos oss är det även viktigt att du väljer ett starkt lösenord som bara du känner till för att skydda din information.

Dina rättigheter

Enligt dataskyddsförordningen har du ett antal rättigheter, så som att begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter. Vidare kan du begära att vi begränsar vår behandling eller att invända mot vår behandling samt att utöva din rätt till dataportabilitet (begära att dina personuppgifter flyttas till annan personuppgiftsansvarig). Du har även rätt att återkalla ditt samtycke för det fall behandling sker med stöd av samtycke och rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten (Integritetsskyddsmyndigheten, IMY) för de fall du anser att vår behandling strider mot tillämplig lag.

Rättelse

Upptäcker du att de Personuppgifter vi behandlar om dig inte stämmer, hör av dig så fixar vi det.

Kontaktuppgifter

info@wheelplace.com